د پښتون غږ

اتفاق په پښتانه کې پيدا نشو ګنې ما به د مغل ګريوان پاره کړ